تصویر

کدام یک از مطالبات کارگران به نرخ روز حساب میشود؟

کدام یک از مطالبات کارگران به نرخ روز حساب میشود؟
کارفرمایان و کارجویان عزیز توجه داشته باشید که :
در جریان شکایت کارگران از کارفرمایان اگر کارگری مدعی این باشد که مطالبات معوقه خودرا مثل حقوق، عیدی و پاداش دریافت کند  باید بدانید که این نوع مطالبات به نرخ سال اشتغال کارگر محاسبه میشود یعنی اگر کارگر در سال98 مدعی حقوق عیدی و پاداش سال 96 باشد  به نرخ سال 96 حساب میشود اما سنوات پایان کار و مانده و ذخیره مرخصی استحقاقی به نرخ روز حساب میشود (یعنی آخرین پایه حقوق کارگران در محاسبه سنوات خدمت و مانده مرخصی یا همان ذخیره مرخصی کارگران)

فرصت های بینظیر شغلی را از ما بخواهید.
کاریابی الکترونیکی یاراکار

دیدگاه خود را بنویسید


درحال آپلود