تصویر

هزینه آزمایشات طب کار بر عهده کیست؟

هزینه آزمایشات طب کار به عهده کیست؟

با توجه به این که قانون تامین اجتماعی این موضوع و تکلیف را بر عهده کارفرما گذاشته است که در بدو استخدام حتما باید کارگران ، جهت انجام آزمایشات پزشکی به طب کارها مراجعه کنندکه در صورت نادیده گرفتن این موضوع تبعات و جرایم سنگینی برای کارفرماها در نظر گرفته شده است.

«طبق ماده 92 قانونکار کلیه هزینه هایی که برای آزمایشات و معاینات پزشکی کارگران باید پرداخت بشود به عهده درخواست کننده خواهد بود و در این موضوع درخواست کننده همان کارفرماها هستند.»

تعیین هزینه های آزمایشات طب کار با توجه به مصوبات هر ساله وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی انجام میشود.
پس با توجه به ماده 92 قانون کار کلیه هزینه آزمایشات و معاینات طب کار به عهده کارفرماست.
یاراکار به بهترین ها می اندیشد.

دیدگاه خود را بنویسید


درحال آپلود