تصویر

سال نو میلادی مبارک

There is no ideal new year

only the one Christmas you decide to make

as a reflection of your values desires, affections, traditions

Happy new Years 2020

هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود

مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابی از

ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی

سال نو ۲۰۲۰ مبارک

دیدگاه خود را بنویسید


Uploading