هزینه شرکت های کاریابی الکترونیکی مصوب وزارت کار و تعاون اجتماعی در سال ۹۸ به شرح زیر میباشد:

11566 2328771890 3300 2550 scaled 400x200 - حق الزحمه کاریابی

دفاتر کاریابی داخلی
۲۷۰،۰۰۰ ریال
دفاتر کاریابی خارجی
۴۰۰،۰۰۰ ریال
تبصره ۱- حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی کاریابی داخلی در مناطق محروم کشور مبلغ ۱۸۰۰۰۰ ریال تعیین می گردد.
تبصره ۲- چنانچه به همراه ثبت نام کارجو، فرآیند مشاوره شغلی انجام نشود پنجاه درصد حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی کسر خواهد شد.
تبصره۳- در صورت انصراف کارجو از فرآیند به کارگماری وجه پرداختی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نمی گردد.
تبصره۴- دفاتر کاریابی می توانند برای ثبت نام مجدد کارجویی که دو سال از تاریخ ثبت نام آنها گذشته و یا مقطع تحصیلی بالاتری ارائه نماید، حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی دریافت نماید.
________________________________________
حق الزحمه کاریابی بابت به کارگماری کارجو در داخل کشور برای قراردادهای یکساله و بیشتر به شرح زیر محاسبه و تعیین می گردد:
۱- حق الزحمه به کارگماری کاریابی غیردولتی داخلی که از کارجو دریافت می گردد حداکثر پنجاه درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۸ می باشد.
تبصره ۱ – در صورتی که دستمزد ثابت به کارگمارده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد ۳۰ درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال ۹۸ به حق الزحمه دریافتی از کارجو اضافه خواهد شد.
تبصره۲ – برای قراردادهای کمتر از یکسال حق الزحمه به نسبت ماه های کارکرد محاسبه خواهد شد.
تبصره۳- کاریابی ها حق دریافت حق الزحمه به کارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یک ماه را ندارند.
تبصره۴- در صورت تمدید قرارداد کار (بکارگمارده با کارفرما) تا سقف یک سال، دفاتر کاریابی می توانند نسبت به اخذ مابقی حق الزحمه خود از به کارگمارده اقدام نماید.
۲- دفاتر کاریابی می توانند در خصوص برخی مشاغل ساختمانی و روز مزد(۸ درصد)دستمزد روزانه دریافتی کارجو را به عنوان حق الزحمه بکارگماری دریافت نمایند.
۳- دفاتر کاریابی می توانند حق الزحمه بکارگماری را تا سقف یک ماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرما دریافت نماید.
________________________________________
دفاتر کاریابی می توانند در زمان معرفی کارجو به فرصت شغلی تعیین شده ، در صورت تمایل کارجو مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال را علی الحساب به عنوان پیش دریافت از میزان حق الزحمه به کارگماری تعیین شده دریافت نمایند.
تبصره: دفاتر کاریابی موظف می باشند در صورت عدم به کارگماری کارجو ظرف همان روز نسبت به عودت مبلغ دریافتی اقدام نمایند.
________________________________________
دفاترکاریابی با توافق با به کارگمارده می تواند حق الزحمه خود را به صورت اقساط وصول نماید.
________________________________________
دفاتر کاریابی می توانند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کار تضمین و تأمین لازم را درقالب سفته اخذ نماید.
تبصره- میزان تضمین اخذ شده از کارجو توسط دفتر کاریابی داخلی نباید بیشتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد.
________________________________________
دفاترکاریابی نمی توانند مدارک هویتی جویندگان کار اعم از شناسنامه، کارت ملی،‌ گذرنامه، ‌گواهینامه و …را به عنوان تضمین اخذ نماید.
________________________________________
با درخواست دفاترکاریابی، کارفرما می تواند در صورت رضایت کتبی کارجو، حق الزحمه به کارگماری را در قالب مساعده از حقوق وی کسر و به کاریابی پرداخت نماید. در این صورت نیازی به اخذ تضمین از کارجو نمی باشد.
________________________________________
دفاترکاریابی موظف اند در قبال دریافت هر گونه وجه (حق الزحمه ثبت نام و بکارگماری) به کارجو رسید ارایه نماید.
تبصره- چنانچه بر اساس تایید مراجع ذیصلاح کارجو قبل از پایان یک سال ترک کار نموده و یا به علت سهل انگاری، عدم توجه به اوامر کارفرما، قصور و … موجبات اخراج خویش را فراهم سازد، موظف به پرداخت کل حق الزحمه برابر بند مرتبط مندرج در بند ۲ خواهد بود.
________________________________________
تعرفه حق الزحمه به کارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به صورت تناسبی محاسبه می گردد.
________________________________________
عدم رعایت هر یک از بندهای اعلام شده، تخلف محسوب گردیده و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با همکاری انجمن های صنفی کاریابی ها استان موظف به رسیدگی می باشند.
________________________________________
کلیه دفاتر کاریابی مکلف می‌باشند این ابلاغیه را در محل مناسب و در معرض دید عموم مراجعه کنندگان قراردهند.