حق بیمه کارفرما و کارگر

براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده 28، حق‌بیمه 30درصد ، مزد یا حقوقی است که 7 درصد آن به عهده بیمه‌شده، 23 درصد به عهده کارفرما می‌باشد.
براین اساس، حق‌بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین‌اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که درمقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق‌بیمه قرار می‌گیرد.
براساس این گزارش، وجوه مبنای کسر حق‌بیمه نباید از حداقل حقوق کارگر که همه ساله از طرف شورای‌عالی کار اعلام می‌شود کمتر و از حداکثر حقوق مبنای کسر حق‌بیمه که توسط شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی اعلام می‌شود، بیشتر باشد.
لازم به ذکر است میزان حق‌بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه‌شده با رعایت بند 5 ماده 2 و ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن محاسبه می‌شود، بدین صورت که درخصوص کارگاه‌هایی که فاقد دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون تأمین‌اجتماعی هستند، براساس مزد یا حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق‌بیمه و درخصوص کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع طبق دستمزد مقطوع تعیین شده انجام می‌پذیرد و کارفرمایان کارگاه‌های یادشده که کارگر در اختیار یا استخدام دارند، مکلفند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق صورت مزد و حقوق فوق‌العاده شغل و مزایای کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی تعیین شده به سازمان ارسال و پرداخت کنند.
گفتنی است براساس قانون بیمه‌بیکاری مصوب 69/6/26، 3 درصد به حق‌بیمه مشمولین قانون کار اضافه شده که این مبلغ برعهده کارفرما است، ضمناً در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز کارفرما مکلف به پرداخت ٤درصد مستمری کارهای سخت و زیان‌آور علاوه بر حق‌بیمه و حسب مورد، بیمه‌بیکاری است.

چگونه حق بیمه سال 99 را حساب کنیم و سهم کارگر و کارفرما چقدر است؟

با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 و همچنین تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار،  مبلغ حق بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما به شرح زیرمی باشد:

میزان حداقل حقوق و مزایای قانون کار در سال 99

 • حداقل دستمزد روزانه کارگر عادی: 611809 ریال
 • حق مسکن:   1000000 ریال (هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده در صورت تغییر نرخ اعداد بروز می‌شود)
 • خوار و بار: 4.000.000ریال

نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما سال 1399 ( ماه 31 روزه)

 • جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های  31 روزه: 23.966.079 ریال
 • حق بیمه سهم کارگر به میزان 7% : 1.677.625 ریال
 • حق بیمه سهم کارفرما به میزان 23% : 5.512.198 ریال
 • جمع کل حق بیمه : 7.189.823 ریال

نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما سال 1399 ( ماه 30 روزه)

 • جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های  30 روزه: 23.354.270 ریال
 • حق بیمه سهم کارگر به میزان 7% : 1.634.798 ریال
 • حق بیمه سهم کارفرما به میزان 23% : 5.371.482 ریال
 • جمع کل حق بیمه : 7.006.280ریال

  حق بیمه‌های مشاغل آزاد، اختیاری و رانندگان درون شهری و برون شهری در سال 99

   حداقل دستمزدروزانه  611809 ریال

   حق بیمه مشاغل آزاد درماه‌های 31 روز براساس سه نرخ:

  • نرخ 18%    بدون درمان 3.413.894ریال
  • نرخ 14%    بدون درمان 2.655.521 ریال
  • نرخ 12%    بدون درمان 2.275.929 ریال

  حق بیمه مشاغل آزاد درماه های 30 روزبراساس سه نرخ:

  • نرخ 18%   بدون درمان 3.303.769 ریال
  • نرخ 14%   بدون درمان  2.569.599 ریال
  • نرخ 12%   بدون درمان. 2.202.512 ریال
درحال آپلود