حق بیمه کارفرما و کارگر

براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده ۲۸، حق‌بیمه ۳۰درصد ، مزد یا حقوقی است که ۷ درصد آن به عهده بیمه‌شده، ۲۳ درصد به عهده کارفرما می‌باشد.
براین اساس، حق‌بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین‌اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که درمقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق‌بیمه قرار می‌گیرد.
براساس این گزارش، وجوه مبنای کسر حق‌بیمه نباید از حداقل حقوق کارگر که همه ساله از طرف شورای‌عالی کار اعلام می‌شود کمتر و از حداکثر حقوق مبنای کسر حق‌بیمه که توسط شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی اعلام می‌شود، بیشتر باشد.
لازم به ذکر است میزان حق‌بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه‌شده با رعایت بند ۵ ماده ۲ و ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن محاسبه می‌شود، بدین صورت که درخصوص کارگاه‌هایی که فاقد دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین‌اجتماعی هستند، براساس مزد یا حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق‌بیمه و درخصوص کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع طبق دستمزد مقطوع تعیین شده انجام می‌پذیرد و کارفرمایان کارگاه‌های یادشده که کارگر در اختیار یا استخدام دارند، مکلفند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق صورت مزد و حقوق فوق‌العاده شغل و مزایای کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی تعیین شده به سازمان ارسال و پرداخت کنند.
گفتنی است براساس قانون بیمه‌بیکاری مصوب ۶۹/۶/۲۶، ۳ درصد به حق‌بیمه مشمولین قانون کار اضافه شده که این مبلغ برعهده کارفرما است، ضمناً در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز کارفرما مکلف به پرداخت ۴درصد مستمری کارهای سخت و زیان‌آور علاوه بر حق‌بیمه و حسب مورد، بیمه‌بیکاری است.

چگونه حق بیمه سال ۹۹ را حساب کنیم و سهم کارگر و کارفرما چقدر است؟

با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ و همچنین تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار،  مبلغ حق بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما به شرح زیرمی باشد:

میزان حداقل حقوق و مزایای قانون کار در سال ۹۹

 • حداقل دستمزد روزانه کارگر عادی: ۶۱۱۸۰۹ ریال
 • حق مسکن:   ۱۰۰۰۰۰۰ ریال (هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده در صورت تغییر نرخ اعداد بروز می‌شود)
 • خوار و بار: ۴.۰۰۰.۰۰۰ریال

نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما سال ۱۳۹۹ ( ماه ۳۱ روزه)

 • جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های  ۳۱ روزه: ۲۳.۹۶۶.۰۷۹ ریال
 • حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷% : ۱.۶۷۷.۶۲۵ ریال
 • حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳% : ۵.۵۱۲.۱۹۸ ریال
 • جمع کل حق بیمه : ۷.۱۸۹.۸۲۳ ریال

نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما سال ۱۳۹۹ ( ماه ۳۰ روزه)

 • جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های  ۳۰ روزه: ۲۳.۳۵۴.۲۷۰ ریال
 • حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷% : ۱.۶۳۴.۷۹۸ ریال
 • حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳% : ۵.۳۷۱.۴۸۲ ریال
 • جمع کل حق بیمه : ۷.۰۰۶.۲۸۰ریال

  حق بیمه‌های مشاغل آزاد، اختیاری و رانندگان درون شهری و برون شهری در سال ۹۹

   حداقل دستمزدروزانه  ۶۱۱۸۰۹ ریال

   حق بیمه مشاغل آزاد درماه‌های ۳۱ روز براساس سه نرخ:

  • نرخ ۱۸%    بدون درمان ۳.۴۱۳.۸۹۴ریال
  • نرخ ۱۴%    بدون درمان ۲.۶۵۵.۵۲۱ ریال
  • نرخ ۱۲%    بدون درمان ۲.۲۷۵.۹۲۹ ریال

  حق بیمه مشاغل آزاد درماه های ۳۰ روزبراساس سه نرخ:

  • نرخ ۱۸%   بدون درمان ۳.۳۰۳.۷۶۹ ریال
  • نرخ ۱۴%   بدون درمان  ۲.۵۶۹.۵۹۹ ریال
  • نرخ ۱۲%   بدون درمان. ۲.۲۰۲.۵۱۲ ریال
Uploading