کارفرما و کارجوی محترم در زیر نمونه هایی از قراردادهای قانونی را میتوانید دانلود و استفاده نمایید.

123566 150x150 - نمونه قرارداد
123566 150x150 - نمونه قرارداد